LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

21. mars:

Fagopplæringsforum hos LO i Oslo, Møllergata 24, kl. 13:00.

22. mars:

Broen til framtiden – Folkets klimakonferanse kl. 09:00 til 16:00 i Oslo Kongressenter Folkets Hus.

23. mars:

Lev mer – arbeid mindre! Konferanse om sekstimersdagen kl. 11 – 15 i Frivillighetshuset, Kolstadgata 1.

25. mars:

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00, Norges Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7.

4. april:

Fredsmarkering foran Stortinget kl. 17:00.

5. april:

Faglig EØS-konferanse på Kulturhuset kl. 09:00 – 15:30.

6. april:

Arbeidermakt gjennom kunnskap og aktivisme - en kursrekke for unge tillitsvalgte, dag 2: Klasse og kultur ved Karl Ruben Gaasø. Mat fra kl. 13:00 og kursstart kl. 14:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24.

Politisk pub onsdag 20. mars kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Oslomodellen og kampen for et anstendig arbeidsliv – hva gjør Oslo kommune?

Oslomodellen er utviklet for å stanse «en svært bekymringsfull utvikling i bygg- og anleggsmarkedet, med utbredt arbeidslivskriminalitet, lønnsdumping og brudd på arbeidsmiljøloven». Da det ble avdekket at tilsvarende ulovlige arbeidsforhold innen helse- og omsorg i kommersielle selskap i Oslo, har modellen blitt utvidet. Hva er oppnådd? Hvordan skal tiltakene følges opp? Hvordan skal vi følge opp, ikke bare innenfor bygg og anlegg, men også innenfor all virksomhet Oslo kommune driver og har ansvar for som stor innkjøper?

I panelet sitter: Robert Steen, finansbyråd • Boye Ullman, organisasjonsarbeider i Rørleggernes fagforening, Oslo • Trond Grande, skolevaktmester, Fagforbundet • Line Orlund, leder i Norsk Sykepleierforbund Oslo. Møteleder er Helene Bank, For velferdsstaten. Gratis inngang.

Last ned plakaten for politisk pub her og les mer på facebook.

Fagopplæringsforum torsdag 21. mars kl. 13 til 15 hos LO i Oslo, Møllergata 24

Benedicte Sterner fra LO innleder: Hva rører seg i utdannings- og kompetansepolitikken for tiden – hva er LO sine holdninger? Forumet er åpent for deg med engasjement for temaene og er et viktig møtepunkt for våre medlemmer i Yrkesopplæringsnemnda (YON), prøvenemndsfolk og andre med opplæringsinteresse. Harald Braathen, leder for YON, vil ta opp en del temaer YON skal drøfte 25. mars. Blant annet saken om godkjenning av Addecco som lærebedrift, status formidling 2018 og hvordan foreningene kan få flere involvert i prøvenemnder og yrkesutvalg er på agendaen. Påmelding til ingunn.gjerstad@lo-oslo.no.

Bli med på Broen til framtiden 2019 – folkets klimakonferanse

Fredag 22. mars kl. 9 – 16 i Oslo Kongressenter Folkets Hus

Hva skjer når Oslo i 2019 er europeisk miljøhovedstad, hvordan kan Norge håndtere klimarisiko, hør siste nytt om utviklingen innen fornybar energi, og hvordan gikk det egentlig med oljearbeideren etter oljekrisa i 2014? Det blir også fire parallellsesjoner med temaer som arbeidsplasser, teknologi og industri, lokale klimaløsninger, det grønne skiftet og Oslo som europeisk miljøhovedstad.

Klikk her for mer informasjon og påmelding.

Lev mer – arbeid mindre!

Konferanse lørdag 23. mars kl. 11 – 15 i Frivillighetshuset, Kolstadgata 1

Hva er et godt liv? Hvordan kan sekstimersdagen gjennomføres? Hva mener unge menn? Går det an med seks timers normalarbeidsdag når du jobber i barnehage eller kjører toget? Innledere: Simen Tveitereid, forfatter, Mari Iren Luther, Fagforbundet, Alexander Wøien, medlem av Fellesforbundet, John Thomas Suhr, leder av Oslo/Akershus Handel og Kontor, Mats Monsen, leder av Fagforbundet Ung, Line Steinseth, leder av Lokomotivpersonalets forening Oslo – og flere. Diskusjon! Se mer på sekstimersdagen.no. Arrangør: Aksjonskomiteen for sekstimersdagen.

Fredsmarkering torsdag 4. april kl. 17:00 foran Stortinget

På NATOs 70-årsdag samles vi til fredsmarkering foran Stortinget under disse fem parolene:
• Stans ny kald krig – forby atomvåpen – støtt FNs atomvåpenforbud
• Ingen nye atomvåpen i Europa
• Ingen utenlandske styrker stasjonert i Norge i fredstid
• Ingen militære oppdrag i strid med folkeretten og uten FN-mandat
• Nei til krigsindustri, militær aggresjon og miljøødeleggelser

Det blir appeller og kulturelle innslag. Markeringen er et samarbeid mellom fredsorganisasjoner, fagbevegelsen og miljøbevegelsen.

Faglig EØS-konferanse fredag 5. april 09:00 – 15:30 på Kulturhuset

Mange aktuelle temaer blir tatt opp, blant annet EUs • arbeidsmarkedsmyndighet (ELA), bemanningsbransjen og EUs utsendingsdirektiv • EØS og EUs veipakke • ACER, EUs energipakke og rammevilkår for industrien • markedsadgang og EØS-avtalen. Deltakeravgift kr. 400,- for de som deltar på vegne av fagforening / organisasjon og kr. 200,- for enkeltpersoner betales inn til bankkonto 7874.42.00031. Gå til påmeldingsskjema her. Arrangører: LO i Oslo, LO i Trondheim og LO i Stavanger i samarbeid med Faglig Utvalg i Nei til EU.

Arbeidermakt gjennom kunnskap og aktivisme

Bli med på den nye kursrekka av og for unge tillitsvalgte og engasjerte medlemmer

Ei gruppe ungdommer fra fagbevegelsen og politikken lager ei kursrekke over ti dager som skal tette hullene i organisasjonenes skoleringsplaner. Vi søker å utdanne oss selv og andre i alt fra streik og arbeiderkamp, makt og struktur til klasse og kultur.

Bli med på kursdagen lørdag 6. april om klasse og kultur ved Karl Ruben Gaasø. Deltakelse er gratis. Meld deg på til post@lo-oslo.no. Si ifra om eventuelle matallergier eller andre behov.

Omstillingen må være rettferdig hvis alle skal med

Det er ikke overraskende at omstillingsprosesser som rammer usosialt eller skaper et utrygt arbeidsliv leder til motstand og protester. Rettferdighet bør gå foran prinsippet om kostnadseffektivitet i omstillingen til et bærekraftig samfunn.

Det skriver Mette Nord, leder i Fagforbundet, Kjersti Barsok, leder i Norsk Tjenestemannslag, Jan Olav Andersen, leder i El og IT Forbundet, Roy Pedersen, leder i LO Oslo, og Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, i en kronikk hvor de blant annet stiller spørsmålet hva gikk galt i klimapolitikken. Les hele kronikken her.

LO i Oslo støtter streiken ved Troms Kjøkken AS

Troms Kjøkken AS nekter å undertegne tariffavtale med Handel og Kontor og de ansatte har dermed gått ut i streik. LO i Oslo gir sin fulle støtte til kampen for tariffavtale i Troms Kjøkken AS.

Stadig oftere ser vi at arbeidsgiverorganisasjoner bidrar til å undergrave lov- og avtaleverk og at aggressive arbeidsgivere motsetter seg tariffavtale. Uten fagorganisering, tariffavtaler og en aktiv fagbevegelse blir det økte forskjeller og dårligere velferdsordninger. Vi oppfordrer LOs lokalorganisasjoner og fagforeninger til å gi sin støtte til denne rettferdige streiken. Støtteuttalelser kan sendes til HK region Nord-Norge nord.norge@hkinorge.no. Les mer om saken i HK-Nytt.

Kamp nytter: Ramunas Gudas får yrkesskadeerstatning

Etter nesten fem års kamp har Ramunas Gudas fått erstatning. Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) har gått med på å utbetale 2,4 millioner kroner. Den politiske markeringen utenfor Stortinget 21. november bidro til å øke presset mot YFF. Flere sentrale politikere stilte opp på møtet sammen med fagforeninger, leder for EL og IT Forbundet og støttegruppa for Gudas der blant annet LO i Oslo deltar. Kravene for markeringen var en rettferdig løsning for Ramunas Gudas og at alle som jobber i Norge skal være omfattet av en yrkesskadeforsikring. Slik er det ikke i dag. Mange utenlandske arbeidere jobber uten slik forsikring og reglene for disse ble laget da det ikke var arbeidsinnvandring a la EØS. Takket være bladet Bærum Budstikke og Rune Larsen, nestleder i Heismontørenes Fagforening, som hoveddrivkrefter ble det et rimelig resultat til slutt. Men til tross for krass kritikk fra Statsadvokat og Riksadvokat er det ingen straffesak i sikte mot dem som er ansvarlig for at Ramunas Gudas ble kvestet for resten av livet.

Hvor ble det av arbeidervernet?

De Facto-rapport om utenlandske arbeidstakere, ulykkesrisiko og retten til yrkesskadeerstatning i lys av saken til Ramunas Gudas.

Last ned rapporten her (PDF).

Møtedatoer for LO i Oslos representantskap

I løpet av 2019 har LO i Oslos representantskap møter 25. februar, 25. mars (årsmøte), 26. august, 30. september, 28. oktober og 25. november. Møtene holdes i Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7 og begynner kl. 17:00.

Solidaritet med Hellas

Innsamlingsaksjon til prosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen «Solidaritet for alle» (S4A) driver

Informasjonsfolder om innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas

Tillitsvalgte og representanter for solidaritetsorganisasjoner er blant initiativtakerne til innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas til støtte for greske helseklinikker. Hellas er fortsatt i krise som et resultat av den påtvungne nyliberale politikken. En fjerdedel er arbeidsløse, mer enn en tredjedel lever under fattigdomsgrensa og statsgjelda er uhåndterlig. Velferdskuttene rammer de fleste, men mest de som har minst.
Fagbevegelsen i Hellas er i en svært vanskelig situasjon. Tariffavtaler slik vi kjenner dem eksisterer ikke lenger. Gjennomsnittslønna sank med 28 prosent i perioden fra 2010 til 2015 og den lovbestemte minstelønna er satt ned til 683 euro per måned og står i fare for å bli ytterligere redusert. Nå diskuteres det å innskrenke streikeretten og den resterende forhandlingsretten.
Som en motreaksjon til denne utviklingen har det vokst fram en grasrotorganisering mot krisa. Folk tar initiativ til å finne løsninger sammen, ikke ulikt hvordan man organiserer seg og krever tariffavtale for å sikre lønns- og arbeidsvilkår. Et slikt initiativ er de lokale helseklinikkene som ved hjelp av frivillig innsats fra leger, øvrig helsepersonell og en rekke andre frivillige, bidrar med medisinutdeling, legehjelp og tannbehandling. Helsebudsjettene er halvert og fortsetter å synke.
Grekerne trenger vår støtte i denne ekstreme situasjonen. Denne innsamlingsaksjonen samler inn penger til fortsatt drift av helseklinikkene. Innsamlede midler går i sin helhet til formålet og initiativet er partipolitisk uavhengig.
Gi et bidrag! Penger kan settes inn på konto 9001 05 76104 (LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo) eller vippses til Vipps-nummer 83815.