LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. I løpet av hundreårsjubileet blir det flere arrangementer du kan være med på, følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

20. januar

Seminar om energipolitikk og strømpriser kl. 09:30 på Kulturhuset.

20. januar

Fanemarkering foran Stortinget kl. 14:00 for politisk kontroll over strømprisene.

31. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo på nett kl. 17:00.

28. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

28. mars

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

8. april

Broen til framtiden – folkets klimakonferanse i Oslo Kongressenter Folkets Hus på Youngstorget, eventuelt på nett ved begrensninger på grunn av smittevern.


Arrangementer er utsatt på grunn av smittesituasjonen

Flere av LO i Oslos arrangementer er inntil videre utsatt for å redusere smitte. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Ta tilbake politisk kontroll over kraftbransjen og strømprisene

Foto av fagforeningsfaner.

Norsk kraft har blitt en vare i det europeiske markedet. Selskapene som produserer strøm tjener store penger der vi forbrukere, kraftintensiv industri og kommuner må betale. Strøm er en fellesressurs som skal brukes til å skape arbeidsplasser og sikre levende lokalsamfunn. Norge risikerer nå at den kraftintensive prosessindustrien flagges ut til land som bruker fossile energikilder i industrien.

LO i Oslo er en del av Strømprisalliansen som vil ta tilbake den politiske kontrollen over kraftbransjen og krever at det er Norge som skal bestemme over energipolitikken vår, ikke EU. Vannkrafta er arvesølvet som skal tjene folk flest og fortsette å være et konkurransefortrinn for industri og næringsliv. På kort sikt støtter Strømprisalliansen tiltak som fjerning av el-avgift og fritak for merverdiavgift på strøm. Men for å få tilbake strømprisene på et levelig og varig lavt nivå krever vi:
• Sikre bærekraftig fyllingsgrad i våre vannmagasin - Stans i krafteksport ved lav fyllingsgrad.
• Ut av Acer og EUs energiunion – fortsatt kraftsamarbeid med nabolandene våre.
• Forutsigbare langsiktige kraftpriser for industri og landbruk samt toprissystem for husholdninger.


Fanemarkering torsdag 20. januar foran Stortinget for å ta tilbake politisk kontroll over strømprisene:

Kl. 13:30 blir det overrekkelse av krav til olje- og energiministeren.

Kl. 14:00 blir det appeller ved forbundsleder Jørn Eggum, Fellesforbundet, leder Ingunn Gjerstad, LO i Oslo, leder Remy Penev, Industriaksjonen, og leder Stein Lier-Hansen, Norsk Industri, med flere. Se mer om arrangementet på Facebook.


Seminar kl. 09:30 på Kulturhuset, Youngs gate 6

Før fanemarkeringen blir det seminar om energipolitikk og strømpriser kl. 09:30 torsdag 20. januar på Kulturhuset. Her får vi høre innledninger ved spesialrådgiver Geir Vollsæter, NVEs direktør Kjetil Lund, NTNU-professor Anders Skontoft, leder av elektrokjemisk Jan Haugen og utreder Morten Harper i Nei til EU. Det blir også paneldebatt med Marit Arnstad (Sp), Terje Aasland (Ap), Marie Sneve Martinussen (Rødt) og Torgeir Fylkesnes (SV).

Påmelding til post@industriaksjonen.no. Deltakeravgift kr. 500,- som inkluderer enkel bevertning.


Her kan du lese Opprop: Strømprisalliansen – ta tilbake politisk kontroll.

Skal USA få etablere egne militære baser på norsk jord?

Norge er i ferd med å inngå en avtale med USA hvor USA kan etablere fire baser på norsk jord utenfor norsk kontroll.

Foto av militært personell.

I avtaleforslaget som er på høring til 8. desember frasier Norge seg kontroll med norsk territorium og hva amerikanske militære myndigheter kan bruke disse fire områdene til. Avtaleforslaget innebære en ytterligere øking av spenningen mellom USA og Russland i nordområdene, hvor Norge har sterke interesser i lavspenning og samarbeid med Russland blant annet om forvaltning av ressurser til havs. Det alene tilsier at Norge ikke bør inngå en slik avtale med USA.

Et grunnleggende spørsmål er om Norge og USA i denne saken har sammenfallende interesser. Er det virkelig i norske interesser at vi på denne måten bidrar i USAs aggressive krigsteater?

Les kronikken Skal USA få etablere egne baser på norsk jord? skrevet av LO i Oslos leder Ingunn Gjerstad og Ivar Gammelmo i Internasjonalt utvalg.

Forsvarsdepartementet har avtalen på høring til 8. desember. Her kan du lese forslaget og sende inn svar.

Planen for de nye Oslo-sykehusene: For smått, for langt fra naturen og uten øye for pasienter i psykiatrien

Planen for Oslo universitetssykehus er å avvikle sykehuset på Ullevål og bygge nytt på Gaustad og Aker. Begge stedene har arealmessige begrensninger som gjør prosjektet komplisert og risikofylt.

Foto av lege og pasient.

Det er aldri gjort en samlet helsefaglig vurdering av om Aker er best egnet til de sykehusfunksjonene det legges opp til. Både fagpersoner, politikere og byens innbyggere mener at Oslo universitetssykehus har flere steder som er bedre egnet for fremtidig drift. Hvis Ullevål-området er med vil det gi bedre muligheter for gode driftsmessige løsninger.

Flere organisasjoner og fagforeninger har gått sammen med LO i Oslo for å stoppe nedleggelsen av Ullevål og bygge nytt der, droppe planene på Rikshospitalet, bevare Gaustad sykehus og at Aker sykehus skal være lokalsykehus for hele Groruddalen.

Les kronikken om Oslo-sykehusene.

Er det plass til industri i Oslo? Se opptak av politisk pub 31. august

Hva må til for å omstille industrinasjonen Norge? Hvilke muligheter har vi for å utvikle næringsliv og arbeidsplasser i Oslo? Er det plass til industri i hovedstaden? Og har hovedstaden kompetansen og utdanninga vi trenger?

LO i Oslo inviterte til diskusjon om hvordan vi i Oslo og Norge kan bli enda bedre på en aktiv nærings- og industripolitikk som ivaretar bærekraftige arbeidsplasser. Debatten ble ledet av Idar Helle fra De Facto. I panelet kan du høre Knut Øygard fra Fellesforbundet, Erik Hagen, leder i NNN Oslo og Akershus og medlem i Industriaksjonen, Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap, og Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo.

Se den politiske puben på LO i Oslos nettside her.

Se opptak av politisk lunsj om bolig

Hovedlinja i norsk boligpolitikk er at flest mulig skal eie sin egen bolig, men bare i Oslo er det 110.000 utleieboliger som utgjør 32 prosent av alle boligene i byen. Å leie i Oslo beskrives som «vill vest» med utkastelser, hyblifisering og skyhøye priser. Husleieloven beskytter utleierne mer enn leietakerne. Erfaringer fra andre land viser at det er mulig med et velfungerende leiemarked.

LO i Oslos nestleder Petter Vellesen er sendingens lunsjvert og snakker med Hanna Gitmark fra Agenda og forfatter av Det norske hjem, Hanne Beth Takvam Borge fra Forbrukerrådet og som har gitt ut rapporten om leieforhold, og Julie Rødje, leder i Spire som har tatt initiativ til boligoppropet.no som LO i Oslo er med på.

Se opptak av politisk lunsj om bolig her.

Last ned og les LO i Oslos valghefter

LO i Oslo har utgitt to hefter til stortingsvalget, klikk på bildene under for å laste de ned:

Forsidebilde av LO i Oslo valghefte 2021 med intervjuer og redaksjonelle saker.Forsidebilde av LO i Oslo valghefte 2021 med spørsmål til de politiske partiene og deres svar.


Dette er noen av sakene LO i Oslo er opptatt av:

• Vi vil avvikle bemanningsbransjen, i første omgang i Oslo-området og gjøre faste, hele stillinger til normalen.

• Staten skal ikke drives som en butikk. Vi vil ha en tillitsreform som vektlegger faglighet, kvalitet og gode velferdstjenester til folk.

• Vi trenger en aktiv boligpolitikk med ikke-kommersielle boliger for at alle skal ha råd til et hjem.

• Vi vil redusere klimafotavtrykket ved å fjerne skatt på reparasjoner slik at det blir lønnsomt å reparere og gjenbruke.

LO i Oslo anbefaler å stemme på Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet.

Politisk lunsj:

Innleie av arbeidskraft

Se opptak av politisk lunsj om innleie av arbeidskraft

Forretningsidéen til bemanningsbyråer er utleie av billig arbeidskraft. Muligheten til å definere arbeid som midlertidig har skapt en uhåndterbar gråsone i dagens regelverk, som bemanningsbransjen utnytter fullt ut. Sosial dumping satt i system.

Et av LO i Oslos krav i forkant av årets stortingsvalg er at bemanningsbransjen må avvikles. Innleie må kun være tillatt i reelle vikariater, mellom produksjonsbedrifter og etter avtale med tillitsvalgte i en landsdekkende fagforening.

Se opptak av politisk lunsj om innleie hvor Petter Vellesen, nestleder LO i Oslo, diskuterer bemanningsbransjen og sosial dumping med Joakim Espe og Alexander Hopland-Wøien, tillitsvalgte i byggebransjen, og Lisbeth Norshus fra helse-, sosial- og omsorgssektoren. Politisk lunsj er et samarbeid mellom De Facto, For velferdsstaten og LO i Oslo.

Politisk lunsj:

Myten om landet med de små forskjellene

Se opptak av politisk lunsj om ulikhet og økende forskjeller

De aller rikeste i landet vårt betaler i gjennomsnitt ned mot ni prosent ì inntektsskatt. Og de største økonomiske og sosiale forskjellene i befolkningen finnes i Oslo.

«Norge er ikke noe særlig likere enn resten av verden. Vi tror det bare selv,» slår professor-pensjonistene Steinar Stjernø og Knut Halvorsen fra universitetet OsloMet fast i Klassekampen 20. mai.

Den politiske lunsjsamtalen til LO i Oslo fredag 28. mai skal handle om økonomiske forskjeller, og ikke minst hva som må gjøres for å minske dem. I debatten deltar:
Steinar Stjernø, pensjonert professor i sosialpolitikk ved OsloMet,
Ida Søraunet Wangberg, journalist i Fagbladet til Fagforbundet og tidligere utreder i tankesmia Manifest,
Joachim Nybakke, nestleder Fellesorganisasjonen i Oslo.
Lunsjvert er Idar Helle, De Facto.

Se opptak av lunsjen her.

Politisk lunsj er et samarbeid mellom De Facto, For Velferdsstaten og LO i Oslo.

Miljøbevegelsen og fagbevegelsen: Kan vi forene oss om industri og klima?

Bilde av fabrikkpipe.

Henger målene om aktiv industripolitikk og forsvarlig klima- og miljøpolitikk sammen, eller må de være evige motpoler i norsk politisk debatt? Se diskusjonen vi hadde i politisk lunsj på fredag. I studio var:
• Truls Gullowsen, leder Naturvernforbundet,
• Erik Hagen, NNN Oslo Akershus og styret i Industriaksjonen,
• Atle Forfang Rostad, klubbtillitsvalgt Kaefer Energy og styret i Industriaksjonen,
• Ingunn Gjerstad, leder LO i Oslo.

Politisk lunsj er et samarbeid mellom For Velferdsstaten, De Facto og LO i Oslo.

1. mai på nett:

Se 1. mai-appellene og talene

Se opptak av appellene og talene ved Jonas Gahr Støre (Ap), Audun Lysbakken (SV), Bjørnar Moxnes (Rødt) og Ingunn Gjerstad (LO i Oslo). Se appellene og talene her.


Digitalt 1. mai-tog i Oslo

Det digitale toget er nå avsluttet, men du kan fortsatt se hvilke paroler lokalorganisasjonene rundt omkring i landet hadde. For å se alle togene i landet gå til hovedsiden samorg.no her. Takk til alle som gikk i toget!


Se LOs direktesending

Her kan du se opptak av LO i Norges 1. mai-sending.

1. mai 2021 på nett:

Stopp raseringa av norsk arbeidsliv – Ny regjering nå!

Slik så det ut på Youngstorget 1. mai 2017. I år blir det digital 1. mai. Foto: Reidar Engesbak.

På grunn av pandemien blir 1. mai på nett. Noen dager før 1. mai kan du gå inn på siden samorg.no for å gå i tog. I tillegg blir det taler og appeller på video blant annet ved Jonas Gahr Støre (Ap), Audun Lysbakken (SV) og Bjørnar Moxnes (Rødt). Les mer om 1. mai her.

Norge må bli med i kampen for global nedrusting av atomvåpen

Bildet er fra en markering for fred og nedrustning som LO i Oslo var medarrangør av i 2019.

LO i Oslo arbeider for fred og nedrustning og har lenge bedt sittende regjering slutte seg til FNs traktat om forbud mot atomvåpen, uten hell. Nå gjelder det at partiene som stiller til valg i høst får en alternativ politikk til regjeringens på et viktig spørsmål! Vår internasjonale leder og leder for LO i Oslo skriver om dette i Fri Fagbevegelse: Norge må bli med i kampen for global nedrusting av atomvåpen.

Se opptak av politisk lunsj:

Regjeringen vil privatisere eldreomsorgen – hva Norge ikke bør lære av Sverige

Regjeringen vil få fortgang i privatiseringen av eldreomsorgen og foreslår derfor en lovendring. Regjeringens forbilde er Sveriges «Lag om valfrihet». Kommuner som velger å innføre godkjenningsmodellen regjeringen foreslår åpner for fri etableringsrett for alle som vil drive hjemmetjeneste. Regjeringen lokker med at eldre vil få større valgfrihet til å bestemme innholdet i hjemmetjenesten, men lovforslaget går kun på valg av leverandør, ikke på innholdet.

I Sverige har de kommersielle driverne lavere personaltetthet, flere timeansatte, lavere lønn og lavere andel ansatte med formell utdanning. Over tid viser det seg at konkurransesystemet blir et res mot bunnen. Hele eldreomsorgen, offentlig eller privat, blir mer lik og er utsatt for et sterkt press om å stadig levere mer for pengene. 85 prosent av de som arbeider med å gjøre beslutninger om bistand til eldre oppgir at beslutninger om bistand omregnes til tid for utførerne i deres kommune. I Norge kaller vi det stoppeklokkeomsorg.

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo mener at norsk eldreomsorg trenger mer ressurser og at ansatte fortjener større tillit, høyere lønn, faste hele stillinger og bedre arbeidshverdager. En kamp for en bedre norsk eldreomsorg har ingenting å hente i Sverige.

I samtale med Helene Bank i For velferdsstaten har vi

• Cathrine Strindin Amundsen, spesialrådgiver i For velferdsstaten,

• Siri Follerås, leder i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo,

• Heidi Bryhnisveen, tillitsvalgt i Fagforbundet Grorud og ansatt ved bestillerkontoret i bydel Grorud.

Se opptak av politisk lunsj på www.lo-oslo.no/politiskpub. Her finner du også opptak av flere andre politisk lunsj og politisk pub.

Beskytt norsk luftfart mot Wizz Air!

Dumpingselskapet Wizz Air har nå operert et halvt år på innenlandsruter i Norge. Selskapet forverrer krisa i norsk luftfart og setter enda flere arbeidsplasser i fare. Tross boikottoppfordringer, fortsetter Wizz Air sin fagforeningsfiendtlige praksis. Strenge kriterier for midlertidige statlige kjøp av flyruter i distrikts-Norge er bra, men rammer ikke hovedaktiviteten til selskapet.

Wizz Air mener de har EØS-avtalen i ryggen. Selskapet har varslet søksmål mot Statnett og har reist søksmål mot Agder fylkeskommune som nekter å benytte flyselskapet. EØS-tilsynet ESA vil også vurdere om boikott er «ulovlig» etter EØS-avtalen.

Fagbevegelsen kan ikke akseptere at regjering og storting viser til EØS-avtalen for å rettferdiggjøre sin tafatthet overfor Wizz Air. Tvert imot krever vi at den generelle beskyttelsesklausulen i EØS-avtalens artikkel 112 tas i bruk når useriøse operatører driver kabotasje i norsk luftfart som setter viktige samfunnsmessige interesser på spill. Beskyttelsestiltak må til for å verne om norsk flybransje og arbeidsliv i en vedvarende krisesituasjon som den vi nå opplever. Norge må i tillegg ivareta sine forpliktelser ifølge ILO-konvensjon nr. 87 og Menneskerettserklæringen. Dersom handlingsrommet skal ha noe mening må det brukes nå!

Leserinnlegg ved Fauzia Hussain-Wiik, leder LO i Bergen og omland, Ingunn Gjerstad, leder for LO i Oslo, Jo Jenseg, leder for LO i Stavanger og Omegn, John Peder Denstad, leder for LO i Trondheim og Vidar Schei, leder for LO i Fredrikstad.

LO i Oslo 101 år: Les jubileumsboka og se bokbad på nett

LO i Oslo ble stiftet 9. februar 1920 av 46 fagforeninger under navnet Kristiania Faglige Samorganisasjon. I dag er det mer enn hundre tusen medlemmer i de over hundre foreningene som utgjør LO i Oslo. Vår hundreårsdag ble feiret i fjor med en byvandring, men flere av jubileumsarrangementene måtte utsettes på ubestemt tid eller fikke en annen form etter at Norge stengte ned 12. mars. Du kan lese jubileumsboka her på nett og se opptak av bokbad.

Se opptak av digital 8. mars

Årets 8. marsarrangement i Oslo ble gjennomført som en direktesending. Her kan du se opptak av 8. mars i Oslo.

Bilde av LO i Oslos 8. marsparole om sekstimers arbeidsdag.

LO i Oslos 8. marsparole vises fram av Marit Halse (t.v), LO i Oslo, og Stine Westrum, en av årets appellanter under 8. marsarrangementet i 2021.

Politisk lunsj om sekstimersdagen – et umulig prosjekt?

Hør opptak fra politisk lunsj sist fredag der Marit Halse i LO i Oslo snakker med Stine Westrum, leder av Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo, og Charlott Pedersen, nestleder i Oslo/Akershus Handel og Kontor, om redusert arbeidstid. Hør politisk lunsj her.

Utdanningsløftet: Permitterte og arbeidsløse kan gjøre ferdig videregående opplæring gratis

Permitterte og ledige som ikke har opplæringsrett kan nå få gratis kurs på heltid eller deltid, fjernundervisning, intensivundervisning og eksamenskurs for å fullføre og bestå videregående opplæring. Les mer på Oslo kommunes hjemmeside.

LO i Oslo støtter vekterstreiken fullt ut!

LO i Oslos representantskap gir sin fulle støtte til vekterne som streiker for anstendig lønn, gode forhold for lærlinger og faste stillinger. Ikke bare nekter arbeidsgiversida å gi noe som helst, men i forrige uke gikk Securitas og Avarn til det skritt å delvis permittere vekternes hovedtillitsvalgte. Fagforeningsknusing angår oss alle, og det må opphøre!

Les hele uttalelsen her.

Hør podkasten OSA på linja:

De som bygger landet, sosial dumping og seriøsitetsbestemmelser

Petter Vellesen nestleder i LO i Oslo snakker med Einar Fygle om blant annet seriøsitetsbestemmelser, sosial dumping, kriminalitet i arbeidslivet og ESA.

Hør podkasten på iTunes

Hør podkasten på Spotify

Hør podkasten på Buzzsprout.

Stadig vanskeligere å skaffe seg bolig i Oslo

«Sykepleierindeksen» viser at det blir stadig vanskeligere for vanlige folk å skaffe seg bolig i Oslo. I dag 7. september arrangerte Eiendom Norge morgenmøte med paneldebatt om dette problemet. Nestleder i LO i Oslo, Petter Vellesen, deltok i debatten som du kan se her.

Krisepakkene må gi klimajobber nå!

Vi har en global klimakrise og en rekordhøy arbeidsledighet i Norge. Vi har økonomi og vi har tilgang på fornybare ressurser som gjør det mulig å løse begge deler. Det fins knapt et land i verden som har bedre forutsetninger enn oss for å finansiere og planlegge konkrete prosjekter som både gir arbeidsplasser nå, og som fører til raske og garanterte kutt i utslipp av klimagasser. Vi som skriver under på dette oppropet krever derfor at regjeringen finansierer og planlegger prosjekter som gir oss:

Utbygging av jernbaneprosjekter, kollektivtransport og grønn skipsfart, og en infrastruktur for lading over hele landet, både til lands og til havs.

Energieffektivisering av både private og offentlige bygg.

Satsing på havvind i egnede områder.


Disse klimajobbene er bare begynnelsen under COVID-19 krisen; vi trenger mange flere. Men disse klimajobbene er et minimum, og de er helt nødvendige for å få en rettferdig og grønn norsk økonomi. Frontlinjen for å begrense klimakrisen vil være buss-sjåfører som trygt transporterer mange av oss, bygg og anleggsarbeidere som gjør hus mer energieffektive, og leverandørindustrien og verftsarbeiderne våre, som hjelper med å bygge fornybar energi i Nordsjøen.


Oppropet er undertegnet av:

- Mette Nord, forbundsleder Fagforbundet

- Jan Olav Andersen, forbundsleder EL og IT forbundet

- Ragnhild Lied, leder Unio

- Kjersti Barsok, forbundsleder NTL

- Christoper Beckham, forbundsleder Handel og Kontor

- Ingunn Gjerstad, leder LO i Oslo

- Merete Nilsson, forbundsleder Samfunnsviterne

- Dagfinn Hatløy, forbundsleder Naturviterne

- Kjersti Hoff, leder Norsk bonde og småbrukarlag

- Andreas Ytterstad, leder Concerned Scientists Norway

- Anja Bakken Riise, leder Framtiden i våre hender

- Silje Lundberg, leder Naturvernforbundet

- Frode Pleym, leder Greenpeace

- Steinar Winther Christensen, leder Besteforeldrenes Klimaaksjon

- Therese Hugstmyr Woie, leder Natur og ungdom

– Tenk deg om Raymond, ikke innfør kuttpolitikk!

– Velger byrådet en klassisk innstrammingspolitikk som ligner høyrepolitikk, vil det rødgrønne bystyreflertallet være tapt, advarer LO i Oslos leder Ingunn Gjerstad og tidligere leder Roy Pedersen.

Byrådslederen varsler kutt for barnehager, skoler, eldreomsorg og sosiale tjenester som følge av uforutsette utgifter og manglende inntekter under koronakrisen. Men hvis det rødgrønne byrådet begynner med noe som ligner høyrepolitikk vil det ikke være flertall for de rødgrønne lenger. Ingunn Gjerstad og Roy Pedersen ber Raymond Johansen gjøre virkningene mindre ille for folk ved å skaffe økte inntekter og utsette noen av valgløftene. Les hele debatinnlegget: – Tenk deg om Raymond! Vi har arbeidet hardt for det skiftet i byen som dere representerer.

Årets 1. mai ble digital med virtuelt tog og video av taler og musikk på internett

Bilde av LO i Oslos logo.

Du kan fremdeles se LO i Oslos 1. mai-arrangement med taler og musikk her. Her finner du også videoopptak av avsløringen av LO i Oslos nye fane, Byggbands 1. mai-frokost-konsert og minnemarkeringene.

Det røde flaggets historie

Allerede i oldtida så man rødt som en spesiell farge, som ildens, blodets og kampens farge. Men det er under den store franske revolusjonen fra 1789 at det røde flagget får sin moderne betydning som det arbeidende folkets samlingsmerke.

Les om det røde flaggets historie her.

Statlig sektors rolle og viktighet i koronakrisa

Koronakrisa viser med all tydelighet at samfunnet trenger fellesskapsløsninger, markedet klarer ikke å sikre gode ordninger. Det er fellesskapet som skal bære kostnadene for krisa, ikke enkeltpersoner. Da er det viktig at velferdsstaten fremdeles gir trygghet og at de ekstraordinære løsningene som kreves er solidariske. Les hele uttalelsen fra LO i Oslo her.

Heltidsstillinger og kompetanse er viktige virkemidler i en krevende tid!

LO i Oslo tar til orde for nødvendigheten av heltid i helse- og omsorgssektoren og bedre utnyttelse av eksisterende kompetanse. Kampen for hele faste stillinger er aktualisert fordi deltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren øker faren for spredning av smitte. Les hele uttalelsen fra LO i Oslo her.

Årsmøtet og andre arrangementer er utsatt for å redusere spredning av koronaviruset

For å redusere smitte av koronaviruset er LO i Oslos årsmøte, jubileumsarrangement og andre arrangementer som politisk pub og temamøter utsatt.


LO i Oslos kontor er delvis stengt, men vi er tilgjengelig på telefon og e-post

For å bidra til å redusere spredning av koronaviruset er kontoret delvis stengt, men ta gjerne kontakt med oss på e-post post@lo-oslo.no eller telefon 22 96 01 00.


Her kan du finne informasjon relatert til koronaviruset:

Labourstart har en samleside med nyheter fra fagbevegelsen

LO har viktig informasjon om koronakrisen:

Hva den økonomiske krisepakken betyr for arbeidstakere

Svar på arbeidsrettslige spørsmål

Rettigheter, juridisk bistand, økonomisk hjelp

Oslo kommune har en samleside her

Folkehelseinstituttets temaside om koronaviruset

RØDGRØNT 2021:

Bli med og utforme morgendagens politikk

Seks arbeidsgrupper i LO i Oslo skal lage forslag og krav til LO-kongressen og stortingsvalget i 2021. Politikkområdene gruppene skal arbeide med er arbeid og næring, bolig, helse og omsorg, miljø og klima, rasisme og høyreekstremisme, og utdanning. Arbeidsgruppenes forslag vil danne grunnlaget for LO i Oslos krav til de politiske partiene foran stortingsvalget og forslag til LO-kongressen

Les mer om arbeidsgruppene og meld deg på her:


Meld deg på arbeidsgruppene her

Er en større ikke-kommersiell tredje boligsektor i Oslo mulig?

Bilde av Nhung Nguyen og Trine Dønhaug foran de 67 leilighetene i boligstoftelsen.

Nhung Nguyen (t.v.) leier leilighet til langt under markedspris i en boligstiftelse på Søndre Nordstrand, men må snart flytte ut slik at også andre unge skal få et botilbud her. Selv om Nhung og samboeren hennes har full jobb i Oslo må de flytte over fylkesgrensen for å finne noe de har råd til. Trine Dønhaug (t.h.) er styreleder i boligstiftelsen.


Vi har besøkt en ideell boligstiftelse på Søndre Nordstrand som tilbyr unge mellom 20 og 31 år leiligheter til langt under normal leiepris. Dette er et eksempel på at en tredje boligsektor er mulig. Les hele saken her, samt hva Andreas (25) og Charlott (30) tenker om ikke-kommersielle boliger.

Omstillingen må være rettferdig hvis alle skal med

Det er ikke overraskende at omstillingsprosesser som rammer usosialt eller skaper et utrygt arbeidsliv leder til motstand og protester. Rettferdighet bør gå foran prinsippet om kostnadseffektivitet i omstillingen til et bærekraftig samfunn.

Det skriver Mette Nord, leder i Fagforbundet, Kjersti Barsok, leder i Norsk Tjenestemannslag, Jan Olav Andersen, leder i El og IT Forbundet, Roy Pedersen, leder i LO Oslo, og Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, i en kronikk hvor de blant annet stiller spørsmålet hva gikk galt i klimapolitikken. Les hele kronikken her.

Kamp nytter: Ramunas Gudas får yrkesskadeerstatning

Etter nesten fem års kamp har Ramunas Gudas fått erstatning. Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) har gått med på å utbetale 2,4 millioner kroner. Den politiske markeringen utenfor Stortinget 21. november bidro til å øke presset mot YFF. Flere sentrale politikere stilte opp på møtet sammen med fagforeninger, leder for EL og IT Forbundet og støttegruppa for Gudas der blant annet LO i Oslo deltar. Kravene for markeringen var en rettferdig løsning for Ramunas Gudas og at alle som jobber i Norge skal være omfattet av en yrkesskadeforsikring. Slik er det ikke i dag. Mange utenlandske arbeidere jobber uten slik forsikring og reglene for disse ble laget da det ikke var arbeidsinnvandring a la EØS. Takket være bladet Bærum Budstikke og Rune Larsen, nestleder i Heismontørenes Fagforening, som hoveddrivkrefter ble det et rimelig resultat til slutt. Men til tross for krass kritikk fra Statsadvokat og Riksadvokat er det ingen straffesak i sikte mot dem som er ansvarlig for at Ramunas Gudas ble kvestet for resten av livet.

Hvor ble det av arbeidervernet?

De Facto-rapport om utenlandske arbeidstakere, ulykkesrisiko og retten til yrkesskadeerstatning i lys av saken til Ramunas Gudas.

Last ned rapporten her (PDF).

Møtedatoer for LO i Oslos representantskap

I løpet av 2020 har LO i Oslos representantskap møter 27. januar, 24. februar, 30. mars (årsmøte), 31. august, 5. oktober, 26. oktober og 30. november. Møtene holdes i Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7 og begynner kl. 17:00.

Solidaritet med Hellas

Innsamlingsaksjon til prosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen «Solidaritet for alle» (S4A) driver

Informasjonsfolder om innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas

Tillitsvalgte og representanter for solidaritetsorganisasjoner er blant initiativtakerne til innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas til støtte for greske helseklinikker. Hellas er fortsatt i krise som et resultat av den påtvungne nyliberale politikken. En fjerdedel er arbeidsløse, mer enn en tredjedel lever under fattigdomsgrensa og statsgjelda er uhåndterlig. Velferdskuttene rammer de fleste, men mest de som har minst.
Fagbevegelsen i Hellas er i en svært vanskelig situasjon. Tariffavtaler slik vi kjenner dem eksisterer ikke lenger. Gjennomsnittslønna sank med 28 prosent i perioden fra 2010 til 2015 og den lovbestemte minstelønna er satt ned til 683 euro per måned og står i fare for å bli ytterligere redusert. Nå diskuteres det å innskrenke streikeretten og den resterende forhandlingsretten.
Som en motreaksjon til denne utviklingen har det vokst fram en grasrotorganisering mot krisa. Folk tar initiativ til å finne løsninger sammen, ikke ulikt hvordan man organiserer seg og krever tariffavtale for å sikre lønns- og arbeidsvilkår. Et slikt initiativ er de lokale helseklinikkene som ved hjelp av frivillig innsats fra leger, øvrig helsepersonell og en rekke andre frivillige, bidrar med medisinutdeling, legehjelp og tannbehandling. Helsebudsjettene er halvert og fortsetter å synke.
Grekerne trenger vår støtte i denne ekstreme situasjonen. Denne innsamlingsaksjonen samler inn penger til fortsatt drift av helseklinikkene. Innsamlede midler går i sin helhet til formålet og initiativet er partipolitisk uavhengig.
Gi et bidrag! Penger kan settes inn på konto 9001 05 76104 (LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo) eller vippses til Vipps-nummer 83815.